Przepisy prawne

27 września, 2020   /   byadmin  / Categories :  

W przypadku budowy instalacji wykorzystującej wodę deszczową jesteśmy zobligowani przez przepisy prawne do niewłączania takiej instalacji do instalacji wody pitnej, która jest podłączona do zewnętrznej sieci wodociągowej. Tym samym jeśli będziemy chcieli wykorzystywać wodę deszczową do innych celów niż nawadnianie ogrodu to musimy wykonać drugą, niezależną instalację (zasilającą pralkę, muszlę, prysznic) w ten sposób, aby woda deszczowa nie dostała się do zewnętrznej sieci wodociągowej.

Podstawowe przepisy regulujące wykorzystanie wód opadowych obejmują:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016. 290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm,
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015. 1422 z dnia 2015.09.18),
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015. 469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
* Ustawa z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017. 328. Tekst jednolity).

Podstawowe normy dotyczące zagospodarowania ścieków obejmują:
* PN-EN 752:2017 – Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem kanalizacyjnym
* PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu — Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
* PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu — Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów
* PN-EN 1253-5:2017-03 Wpusty ściekowe w budynkach — Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich
* PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
* PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie układu i obliczenia
* PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 3: Przewody deszczowe — Projektowanie układu i obliczenia
* PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 4: Pompownie ścieków — Projektowanie układu i obliczenia
* PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach — Część 1: Wymagania

Co ciekawe woda deszczowa w polskich przepisach określana jest jako ścieki (czasami też określana jest jako woda opadowa), jednakże w określonych warunkach, jak na przykład woda zbierana z dachu, może mieć jakość zbliżoną do wody destylowanej.

Zgodnie z polskim prawem odprowadzenie wód opadowych powinno się odbywać się do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, ewentualnie mogą one być rozprowadzone na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Zabrania się kierowania wód opadowych na sąsiednie nieruchomości.

Jeśli wykorzystamy deszczówkę do celów gospodarczych i następnie będziemy chcieli ją wprowadzić do kanalizacji, to fakt ten należy zgłosić w lokalnym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, które dokona opomiarowania i na podstawie taryf ustali odpowiednią opłatę.

  • Follow us:

You may also like


Woda pitna

Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania i charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) oraz od miejsca jej poboru (zbierana bezpośrednio do zbiornika wody opadowej lub z powierzchni ziemi). Woda opadowa może zawierać liczne substancje rozpuszczone (np. tlen, azot, dwutlenek węgla) oraz nierozpuszczone (m.in. pyły, sadze, mikroorganizmy, pyłki […]

read more

24 listopada, 2020   /   by admin   /   , , ,

Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Podatek od betonu, to inna nazwa podatku dla obiektów które nie będą posiadały instalacji retencyjnych. Podatek od deszczu płaci się za zabudowanie nieruchomości, co skutkuje zmniejszaniem obszaru naturalnej retencji wody. Aktualnie podatek od deszczu płacony jest przez właścicieli działek o powierzchni ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, zabudowanych w co najmniej 70 proc. Jednakże planowane jest […]

read more