Przepisy prawne

27 września, 2020   /   byadmin  / Categories :  

W przypadku budowy instalacji wykorzystującej wodę deszczową jesteśmy zobligowani przez przepisy prawne do niewłączania takiej instalacji do instalacji wody pitnej, która jest podłączona do zewnętrznej sieci wodociągowej. Tym samym jeśli będziemy chcieli wykorzystywać wodę deszczową do innych celów niż nawadnianie ogrodu to musimy wykonać drugą, niezależną instalację (zasilającą pralkę, muszlę, prysznic) w ten sposób, aby woda deszczowa nie dostała się do zewnętrznej sieci wodociągowej.

Podstawowe przepisy regulujące wykorzystanie wód opadowych obejmują:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016. 290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm,
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015. 1422 z dnia 2015.09.18),
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015. 469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
* Ustawa z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017. 328. Tekst jednolity).

Podstawowe normy dotyczące zagospodarowania ścieków obejmują:
* PN-EN 752:2017 – Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem kanalizacyjnym
* PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu — Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
* PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu — Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów
* PN-EN 1253-5:2017-03 Wpusty ściekowe w budynkach — Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich
* PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
* PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie układu i obliczenia
* PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 3: Przewody deszczowe — Projektowanie układu i obliczenia
* PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Część 4: Pompownie ścieków — Projektowanie układu i obliczenia
* PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach — Część 1: Wymagania

Co ciekawe woda deszczowa w polskich przepisach określana jest jako ścieki (czasami też określana jest jako woda opadowa), jednakże w określonych warunkach, jak na przykład woda zbierana z dachu, może mieć jakość zbliżoną do wody destylowanej.

Zgodnie z polskim prawem odprowadzenie wód opadowych powinno się odbywać się do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, ewentualnie mogą one być rozprowadzone na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Zabrania się kierowania wód opadowych na sąsiednie nieruchomości.

Jeśli wykorzystamy deszczówkę do celów gospodarczych i następnie będziemy chcieli ją wprowadzić do kanalizacji, to fakt ten należy zgłosić w lokalnym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, które dokona opomiarowania i na podstawie taryf ustali odpowiednią opłatę.

  • Follow us:

You may also like


Przygotowanie i serwisowanie instalacji nawadniającej

Przed pierwszym uruchomieniem Zwykle dysze zraszające oraz rury dostosowane są do pracy pod ciśnieniem wody wynoszącym do 6 bar. Jeśli jednak ciśnienie wody będzie wyższe, wtedy należy zainstalować reduktory ciśnienia (ciśnienie wody ma wpływ na ilość wody, która pada na rośliny).  Czas nawadniania zależy od warunków glebowych, wzrostu roślin, naturalnych opadów, promieniowania słonecznego i warunków […]

read more

Ciśnienie wody w rurociągach wodnych

Zbiornik ciśnieniowy wykorzystuje właściwości fizyczne wody oraz powietrza. Ponieważ wody nie można skompresować w zbiorniku, tak jak to można zrobić z powietrzem. Gdy woda jest pompowana do zbiornika zawierającego powietrze, wtedy powietrze może zostać sprężone, co spowoduje, że woda znajdzie się pod ciśnieniem. Zwykle jednak woda opadowa zbierana jest w zbiornikach bezciśnieniwych i wtedy pobór […]

read more